Waterbodemonderzoek voor metrotunnel onder BosporusDe Sector Milieu van Fugro Ingenieursbureau is samen met Fugro Engineers en Alluvial Mining uit Aberdeen een geofysisch, geotechnisch en milieukundig onderzoek gestart in de Bosporus bij Istanbul. Het onderzoek is onderdeel van de plannen van de Turkse overheid voor de aanleg van een metrotunnel van de Europese zijde naar het Aziatische deel van de stad.

Fugro Engineers onderzoekt de geotechnische kwaliteit van de ondergrond voor de tunnelaanleg. Het doel van het milieukundig onderzoek van Fugro Ingenieursbureau is het bemonsteren en analyseren van de verontreinigingen die met het sediment in de zeestraat zijn neergeslagen. Gedurende ruim twee millennia (!) werd al het huishoudelijke én industriële afvalwater van Istanbul (voorheen Constantinopel en dáárvoor Byzantium) direct geloosd in de Bosporus. De verwachting is dat de verontreiniging in de soms metersdikke sliblaag zeer ernstig is en bestaat uit hoge gehaltes aan pesticiden en zware metalen. Op basis van eerder onderzoek uit 1985-1987 schat men dat bij de baggerwerkzaamheden voor de metrotunnel ca 1,13 miljoen m3 licht tot ernstig verontreinigde baggerspecie zal vrijkomen. Op basis van het nu uitgevoerde waterbodemonderzoek zal Fugro een eerste advies opstellen over de verwerking en de opslag van de vrijkomende baggerspecie

.