Fugro helpt bij leidraad bodemonderzoek Madrid

Ook in Spanje is het bodembeleid volop in ontwikkeling. Een verschil met Nederland is dat er geen centraal bodembeleid bestaat, maar dat de verschillende autonome gebieden hiervoor zelf verantwoordelijk zijn.

Doordat de problematiek van bodemverontreiniging een steeds grotere rol speelt bij de (her)inrichting van gebieden, ontstaat ook steeds meer aandacht voor kwaliteit in de hele keten van bodembeheer. Zo heeft de gemeente Madrid aan het Spaanse adviesbureau Tecnicas de Protección Ambiental (TPA) gevraagd een leidraad voor bodemonderzoek op te stellen. Omdat TPA en Fugro met name op saneringsgebied al jaren nauw samenwerken, is voor het opstellen van de leidraad ondersteuning van Fugro gevraagd. In Nederland heeft Fugro namelijk uitgebreide ervaring opgedaan met het opstellen en toepassen van allerhande protocollen. Daarnaast heeft Fugro veel ervaring in bodemonderzoeken overal ter wereld en beschikt daardoor over globaal inzicht in de ontwikkelingen in andere landen. Bovendien kan – indien nodig – worden teruggevallen op de diverse buitenlandse vestigingen.

 

TPA heeft in samenwerking met Fugro op basis van literatuuronderzoek een concept-leidraad opgesteld voor het hele traject, van historisch onderzoek tot nader onderzoek. Hierbij wordt allereerst ingegaan op de vraag welke informatie dient te worden ingewonnen bij het vooronderzoek en welke bronnen hiervoor kunnen worden geraadpleegd. Op basis van deze gegevens wordt een conceptueel model opgesteld waarin potentiële verontreinigingsbronnen en blootstellingroutes zijn geïdentificeerd. Afhankelijk van het onderzoekdoel wordt vervolgens een strategie vastgesteld. Ten slotte bevat het concept richtlijnen voor de verslaglegging. Naast een beschrijving van de verschillende stappen in het onderzoek wordt ook aandacht besteed aan de toepassing van verschillende onderzoektechnieken De leidraad geeft informatie over de vraag hoe bodemonderzoek op een kwalitatief goede wijze kan worden uitgevoerd, en bevat daardoor meer ‘aandachtspunten’ dan verplichtingen. In deze zin verschilt de leidraad van Nederlandse protocollen, die vaak gedetailleerd zijn uitgewerkt en voorgeschreven.Ten behoeve van het opstellen van richtlijnen voor een bemonsteringsplan heeft Fugro bemonsteringsstrategieën elders in de wereld geïnventariseerd. Alleen België en Nederland bleken daadwerkelijk te hebben uitgewerkt hoeveel boringen per oppervlak in verschillende situaties moeten worden uitgevoerd. In Engeland bestaan globale aanwijzingen voor het aantal boringen dat moet worden verricht. Overige landen beschrijven alleen de wijze waarop een onderzoek dient te worden uitgevoerd en laten de uitwerking van het bemonsteringsplan over aan de adviseur en opdrachtgever.
Op basis van de verzamelde gegevens is een bemonsteringsstrategie opgesteld die in de Madrileense situatie toepasbaar zou kunnen zijn. Het beslissende woord is uiteindelijk aan de Communidad de Madrid. Het opstellen van de leidraad wijkt daarmee belangrijk af van de wijze waarop dit soort processen in Nederland plaatsvinden. Hier wordt via begeleidingscommissies en commentaarrondes getracht een goed eindresultaat te bereiken en tevens draagvlak te creëren. Dit soort processen nemen daardoor bij ons belangrijk meer tijd in beslag.