Vroegtijdig grondonderzoek waarborgt kwaliteit binnenstad IJsselstein

Door de sterke groei van het aantal inwoners van IJsselstein is de druk op de historisch waardevolle binnenstad sterk toegenomen. Om de kwaliteit van het gebied te beschermen en te vergroten, neemt de gemeente IJsselstein, in intensief overleg met de betrokkenen, de komende tijd een groot aantal maatregelen. Eén daarvan is het terugdringen van het aantal auto’s in de binnenstad.

Buiten de stadsmuur en de omringende stadsgracht en Hollandse IJssel heeft de gemeente IJsselstein een aantal mogelijke locaties aangewezen voor parkeergarages. Op verzoek van de gemeente heeft Fugro Ingenieursbureau in samenwerking met Fugro-Inpark een geohydrologische en geotechnische studie uitgevoerd naar de (on)mogelijkheden van het bouwen van parkeergarages rondom het oude centrum. Daarbij zijn de (ondergrondse) risico’s van de desbetreffende locaties in kaart gebracht. Deze risico’s hebben uiteenlopende achtergronden. Zo liggen de binnenstad en directe omgeving in het stroomgebied van de Hollandse IJssel, waardoor de bodemopbouw sterk heterogeen is. Verder heeft menselijk handelen door de eeuwen heen de bestaande bodemopbouw verstoord en menig obstakel (zoals puin, funderingsresten en waterputten) achtergelaten. Ook hebben activiteiten uit het verleden (water)bodemverontreinigingen veroorzaakt. Tot slot bevindt zich binnen het invloedsgebied van de bouwlocaties een groot aantal rijksmonumenten, die zeer gevoelig zijn voor (tijdelijke) verlagingen van de grondwaterstand, trillingen, ontgravingen, enzovoort.
Uit de studies kwam helder naar voren dat voor een locatie nabij het verpleegtehuis Isselwaerde geen grote problemen te verwachten zijn.

 

De effecten voor een aantal parkeergarage- varianten op deze plek zijn in omvang en diepte doorgerekend, waarna door derden een calculatie van de kosten is gemaakt. Voor een locatie aan de Anna van Burenstraat is het zo ver niet gekomen; de risico’s voor de historisch zeer waardevolle omgeving bleken onacceptabel. Daarnaast werden de kosten voor de bouw van de parkeergarage als ‘hoog’ aangemerkt.
Er zal op deze locatie dan ook geen parkeergarage komen. Fugro neemt de laatste tijd duidelijk de trend waar dat overheden in een steeds vroeger stadium van een project duidelijk inzicht willen in de risico’s en mogelijke kosten. De onzekerheden zijn voor een groot deel te herleiden naar de factoren ‘ondergrond’ en ‘de directe (bebouwde) omgeving’. Als deze vroegtijdig in kaart worden gebracht, kunnen (financiële) tegenvallers worden voorkomen. Ten opzichte van vergelijkbare gemeenten vervult de gemeente IJsselstein daarin een duidelijke voortrekkersrol.