Bouwkuipmetingen boortunnel Pannerdensch kanaal

Het 160 kilometer lange traject van de Betuweroute kent opvallende kunstwerken. Eén daarvan is de geboorde tunnel onder het Pannerdensch kanaal tussen Bemmel en Zevenaar.

In opdracht van de Projectorganisatie Betuweroute realiseert de aannemerscombinatie Comol Tunnelbouw hier twee naast elkaar gelegen boortunnels met een lengte van 1.600 m en een inwendige diameter van 8,65 m. Het diepste punt ligt 31 m onder het maaiveld. Om deze enorme tunnel te realiseren, moet de boormachine kunnen starten in een diepe bouwput met een lengte en breedte van enkele tientallen meters. Na het plaatsen van damwanden wordt de bouwkuip ontgraven, een betonnen onderwatervloer gestort en vervolgens wordt het water uit de bouwkuip gepompt.In opdracht van het Centrum Ondergronds Bouwen (COB) heeft Fugro metingen uitgevoerd om een gedetailleerd inzicht te krijgen in de vervormingen, krachten en momenten die kunnen ontstaan in de betonvloer en de damwanden tijdens het leegpompen van de bouwput. Om deze grootheden bij de damwand te kunnen meten, zijn in de oostelijke bouwkuip op de damwandstempels in vier doorsneden vier rek-sensoren per doorsnede geïnstalleerd. De rek-sensoren zijn 90 graden ten opzichte van elkaar verschoven.

 

Dit kan ongewenste effecten hebben op het gemeten resultaat. Er is daarom rekening gehouden met invloed van temperatuur op gemeten waarden. Verder is een speciaal ontwikkelde Fugro-conus gebruikt, waarmee extra nauwkeurige metingen kunnen worden verricht. Omdat de meting geschiedt ín de Tevens zijn aan beide buitenzijden van de damwand ter plekke van de meetlocaties 20 m lange hellingmeetbuizen geïnstalleerd om de vervormingen van de gehele damwand te registreren. Om de vervormingen, krachten en momenten van de betonnen onderwatervloer te kunnen meten, zijn op vier locaties in de vloer vijf rek-sensoren per locatie geïnstalleerd. De rek-sensoren zijn in drie richtingen geplaatst. Om een relatie te kunnen leggen tussen het waterniveau en krachten of vervormingen, is het waterniveau met een druksensor gemeten. Alle sensoren zijn aangesloten op een batterijgevoed, volledig automatisch meetsysteem. De meetgegevens worden eenmaal per minuut geregistreerd en via een GSM-verbinding doorgestuurd naar het Fugro-kantoor in Leidschendam. Om een goed beeld te krijgen van het temperatuureffect en de invloed van een fluctuerende grondwaterstand buiten de bouwkuip, zijn – voordat met de daadwerkelijke meting is begonnen – gedurende een week nulmetingen uitgevoerd.