Bouwstoffenonderzoek diepe stations metrolijn Amsterdam

Fugro Milieu heeft in opdracht van het Projectbureau Noord-zuidlijn een bouwstoffenonderzoek uitgevoerd op de locaties van de toekomstige metrostations Rokin, Vijzelgracht en Ceintuurbaan in Amsterdam. Het doel van het onderzoek is de milieukundige kwaliteit vast te stellen van de grond die zal vrijkomen bij de uitvoering, ten behoeve van de aanvraag van NL BSB-certificaten.

Men wilde met name weten of de chemische kwaliteit van de
ca. 400.000 m3 vrijkomende grond voldoet aan de eisen voor (her)gebruik als multifunctionele grond. Gezien de bodemopbouw en de hoeveelheden is gekozen voor een onderzoek volgens de nationale beoordelingsrichtlijn BRL9330 (grond uit grootschalige projecten). Deze richtlijn kent de volgende methodiek voor het toelatingsonderzoek:
- De partij (minimaal 50.000 m3) wordt op basis van een aselecte steekproef gekeurd, om na te gaan of voldoende betrouwbaar inzicht bestaat in de milieuhygiënische kwaliteit van de vrijkomende grond.
- Per partij moeten tenminste vijf deelpartijen in duplo worden gekeurd.

 

Het certificeren van grond onder BRL9330 heeft als voordeel dat de partij onbeperkt mag worden gesplitst in deelpartijen. Hierdoor kan de grond worden afgevoerd naar verschillende werken die tevoren nog niet bekend zijn. Bij iedere andere keuringsmethode moeten gekeurde partijen in hun geheel worden gebruikt voor één toepassing.

In Amsterdam bevond het te keuren zand zich onder een 6 m dikke bodemlaag, die zelf geen onderdeel was van het onderzoek. De boorplaatsen en vakindeling volgens BRL9330 worden aselect bepaald, waarbij per werkterrein vijf partijen worden gedefinieerd. Door middel van het kiezen van aselecte x-, -y en z-coördinaten binnen de grenzen van de bouwkuip zijn punten bepaald in de gehele partij. Rondom deze punten zijn per metrostation vijf partijen grond gedefinieerd. Deze partijen zijn zó bepaald dat zowel de diepste delen (de diepwanden) als de ondiepere delen van de bouwkuip werden onderzocht.

De in totaal vijftien keuringen zijn uitgevoerd conform VKB1018. Hierbij zijn per partij tweemaal
50 grepen van het materiaal genomen voor chemisch onderzoek. De gehanteerde methode garandeert een ongeroerde steekmonstername zonder gebruik van werkwater. Gebruik van werkwater verstoort o.a. de verontreinigingsgraad.
De hypothese dat beneden 6 m diepte sprake is van multifunctionele grond, is op basis van de onderzoekresultaten voor de metrostations Vijzelgracht en Ceintuurbaan aanvaard. Bij het Rokin was deze conclusie niet meteen te trekken. Afhankelijk van de gebruikte methode (keuring op variabelen of op attributen) voldoet de grond hier wel of niet aan de voorwaarden voor multifunctionele grond. Indien de drie locaties gezamenlijk op attributen worden gekeurd, kan alle grond als multifunctioneel worden aangemerkt.

Voor meer informatie: R. Berg,
070 - 311 12 22, r.berg@fugro.nl