Fugro helpt bij nieuwe protocollen voor waterbodem- en in situ-saneringen

Om een systeem van gecertificeerde dienstverlening op het gebied van bodemsanering te kunnen opzetten, is de beoordelingsrichtlijn voor bodemsanering (SIKB BRL 7000) ontwikkeld. Dit gebeurde in opdracht van de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB). De richtlijn bestaat uit een algemeen gedeelte (de beoordelingsrichtlijn zelf) en aparte protocollen voor specifieke bodemsaneringstechnieken.

 

Fugro heeft in samenwerking met Lloyds Register Management Services en aannemers HMVT en De Vries en Van de Wiel onderzocht of ook andere saneringstechnieken onder de BRL konden worden gebracht. Dit heeft twee nieuwe protocollen opgeleverd: voor de uitvoering van in situ-saneringen en voor de uitvoering van waterbodemsaneringen.

Kwaliteitsborging bij bodemsanering gekoppeld aan processturing
Voorafgaand aan het opstellen van de protocollen is een risico-evaluatie uitgevoerd waarin de meest kritische processtappen in het saneringsproces zijn gedefinieerd. Van deze processtappen is vervolgens nagegaan of ze certificeerbaar zijn. Dit betekent dat concreet meetbare aspecten moeten kunnen worden benoemd op basis waarvan een audit kan worden uitgevoerd. Een workshop met overheden, adviesbureaus en uitvoerend bedrijfsleven vormde de kern van de risico-evaluatie. De uitkomst hiervan was dat bij beide onderwerpen de processturing – de milieukundige begeleiding – een zeer grote invloed heeft op het saneringsresultaat. Technische beperkingen werden als minder kritisch ervaren. Bij de uitvoering van een bodemsanering is een koppeling met de kwaliteitsborging op het gebied van processturing daarom zeer belangrijk. Beide protocollen richten zich er met name op dat de aannemer tijdens de uitvoering zijn activiteiten duidelijk maakt met metingen en rapportages. Op basis hiervan is goede processturing mogelijk.

Voor meer informatie:
F. van Leeuwe, 026 - 369 84 08,
f.vanleeuwe@fugro.nl