Automatische monitoring en trillingsmetingen bij beschadigde pijler van metroviaduct

Tijdens de bouw van een parkeerkelder bij Station Sloterdijk in Amsterdam is in 2000 de bouwkuipwand doorgebroken. Als gevolg daarvan is schade ontstaan aan
tenminste één pijler van een naastgelegen metroviaduct. Tijdens de herstelwerkzaamheden verzorgde Fugro de
automatische monitoring van verplaatsingen en de trillingsmetingen.

Na het bezwijken van de bouwkuipwand bleek dat één pijler 6 cm was verschoven. De pijler staat op een betonnen poer, die is gefundeerd op een dertigtal funderingspalen van ongeveer 22 m lang. De Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer van de gemeente Amsterdam heeft aannemer De Boer Baarn gevraagd de pijler gereed te maken voor inspectie. Daartoe zijn rondom de poer damwanden aangebracht. Vervolgens is de poer vastgezet met vijzels en is de bovenkant van de funderingspalen vrijgegraven. Deze werkzaamheden hebben ongeveer zes weken geduurd.

 

Verplaatsingsmetingen
Om bewegingen tijdens de werkzaamheden te kunnen monitoren, zijn op de pijler acht mini-prisma’s aangebracht. Aan een bewegingsloze aangrenzende pijler is een Robotic Total Station (RTS) bevestigd. Deze RTS wordt aangestuurd met speciale software (APSWin) die is geïnstalleerd op een laptop. Zaken als meetfrequenties en toleranties zijn hiermee eenvoudig aan te geven. De RTS is uitgerust met Automatic Target Recognition, zodat hij zich geheel automatisch op de mini-prisma’s kan richten. De communicatie tussen laptop en RTS gebeurt met een FM-radiozender en -ontvanger. De data die op de laptop is verzameld, wordt na elke meting via een GPRS-module per e-mail verzonden naar kantoor. Als de beweging van de pijler een bepaalde grens overschrijdt, wordt per SMS een waarschuwing verstuurd.

Omdat de inspectie door Fugro Ingenieursbureau aangaf dat de funderingspalen op verschillende plaatsen gescheurd waren, is besloten ook de beide aangrenzende pijlers te inspecteren. De RTS is daarom verplaatst en meet nu drie pijlers in plaats van één: geheel automatisch, ieder half uur, 24 uur per dag en 7 dagen in de week.

Trillingsmetingen
Tegelijkertijd met de verplaatsingsmetingen zijn ook trillingsmetingen uitgevoerd, zowel aan de pijler zelf als bij de buurpijlers en de nabijgelegen bebouwing. Fugro heeft een geavanceerd trillingsmeetsysteem ontwikkeld dat voldoet aan de meest actuele eisen, zoals geformuleerd in de SBR-meet- en beoordelingsrichtlijnen A t/m C (Stichting Bouw Research, 2002). Op het pc-gestuurde systeem kunnen tot 32 sensoren worden aangesloten, waarmee trillingen worden gemeten in x-, y- en z-richting. De meetresultaten zijn on-line grafisch en in tabelvorm te volgen op de pc. Hierdoor wordt direct inzicht verkregen in de optredende trillingsniveaus en de overdracht vanuit de trillingsbron naar de pijler en nabijgelegen bebouwing. Bij (dreiging van) overschrijding van de toelaatbare grenswaarden kunnen op die manier snel maatregelen worden getroffen om (verdere) schade te voorkomen.

Voor meer informatie:
M. Bomers, 070 - 317 07 76, m.bomers@fugro-inpark.nl