Trillingen bij waterkeringen: wat is toelaatbaar en wat zijn de risico’s?Steeds vaker wordt in Nederland gebouwd in of bij waterkeringen. Deze werkzaamheden gaan vaak gepaard met trillingen, bijvoorbeeld als gevolg van het aanbrengen van funderingen of bouwkuipwanden. Ook bij het plaatsen of weghalen van beschoeiingen treden vaak trillingen op. Formele trillingscriteria bestaan wél voor gebouwen, maar nog niet voor waterkeringen. Door de strengere eisen die worden gesteld aan de inrichting en de veiligheid van waterkeringen, zijn steeds vaker trillingsmetingen voorgeschreven bij de uitvoering van bouwwerkzaamheden.

Er spelen eigenlijk twee problemen. Enerzijds vormen trillingen een extra dynamische belasting op een waterkering. Anderzijds kunnen de waterspanningen in de ondergrond toenemen als gevolg van extra belastingen. Hierdoor neemt de stabiliteit van de waterkering af. De combinatie van deze twee fenomenen kan ernstige gevolgen hebben.

Waterkeringen laten zich moeilijk categoriseren, door het grote aantal variabelen en de verschillende eisen die de waterschappen stellen. Toch moeten trillingsrisico’s in een vroeg stadium van een project worden onderkend, omdat ze – zeker bij waterkeringen – grote invloed kunnen hebben op de keuze en de plaats van de fundering. Een Failure Mode Effect Analysis (FMEA) vergroot het inzicht in de risico’s en de gevolgen. Hiermee kan optimaal worden geadviseerd over de keuze voor een bepaald funderingssysteem, toelaatbare trillingswaarden en waterspanningen, en eventuele risico’s en tegenmaatregelen.

In de FMEA-analyse worden de kennis en ervaring gecombineerd die Fugro op het gebied van trillingen en geotechnische en waterbouwkundige vraagstukken door de jaren heeft opgebouwd. Het is van belang deze analyse uit te voeren vóór de vergunningaanvraag. Eventuele ontwerpaanpassingen en daarmee oplopende kosten in een latere projectfase kunnen dan immers worden voorkomen. Fugro heeft ruime ervaring op het gebied van het begeleiden van hei- en trilwerkzaamheden – ook op of nabij waterkeringen. Zo heeft Fugro voor enkele energiebedrijven trillingscriteria bepaald voor de funderingen van windmolens bij waterkeringen en later metingen uitgevoerd bij de heiwerkzaamheden. Recentelijk heeft Fugro trillings- en waterspanningsmetingen uitgevoerd en geadviseerd bij diverse projecten, zoals bij het plaatsen van de damwand in Wilnis. Hierbij bleken de metingen van bijzondere waarde voor het nemen van onderbouwde beslissingen.

Voor meer informatie:
L. Zwang, 030 - 602 81 75, l.zwang@fugro.nl